Privacy verklaring

Zwemschool De Piranha 

Wij vinden het belangrijk, mede gelet op de recente Europese privacywetgeving, dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens verzamelen, deze niet met anderen zullen delen tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven en deze zorgvuldig beveiligen. 

Persoonsgegevens
Onder uw persoonsgegevens worden niet alleen de NAW-gegevens, uw geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres verstaan doch eveneens alle overige persoonsgegevens die u aan ons in het kader van onze dienstverlening ter beschikking stelt. 

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel onze dienstverlening aan u te kunnen (blijven) verrichten, waaronder in ieder geval begrepen: Zwemlessen. 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van voornoemde doeleinden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (digitale)overeenkomst die u met ons sluit met betrekking tot onze dienstverlening. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij immers niet in staat om onze diensten te kunnen verlenen. 

Ontvangers
Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn naast medewerkers van zwemschool de Piranha het administratiekantoor Claudia van Braak Office Services en EasySwim Splash Software dat noodzakelijkerwijs met uw gegevens moet werken. Het administratiekantoor, alsmede derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook op aan verwerkers – middels een verwerkersovereenkomst – die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten. 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of indien dit op uw verzoek geschiedt. Daarnaast stellen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienst, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. 
 

Communicatie
Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in onze databestanden. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen. 

Beveiliging

Wij doen ons best ervoor te zorgen dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Niet digitale documenten worden bewaard in een afgesloten dossierkast. 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om ons om inzage te verzoeken welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen of de persoonsgegevensverwerking te beperken. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. 
Daarnaast heeft u uitdrukkelijk het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevensverwerking in verband met uw specifieke situatie verband houdende rechten. 
Wij zullen dergelijke verzoeken zo spoedig mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek of bezwaar per e-mail: info@zwemschooldepiranha.nl aan ons sturen. 
 

Klachten 
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en dat wij geen c.q. onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of een door u ingediend verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. 
 

Identiteit
De Eenmanszaak Zwemschool De Piranha is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens- verwerking die plaatsvindt in het kader van onze dienstverlening en geldt in dat kader als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

Zwemschool De Piranha 
Hartenkoning 7
6816TK Arnhem
Tel.: 06 44 05 05 76 
KvK nr.:  68436726

Geheimhouding

Voor de dienstverlening van Zwemschool De Piranha geldt een geheimhoudingsverplichting (zwijgplicht) over alle informatie die zij over een lid te weten komt. 
In principe mag Zwemschool De Piranha hierover alleen met toestemming van de lid of zijn wettelijk vertegenwoordiger informatie aan derden verstrekken. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en raden u daarom aan onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. 

AVG privacy regeling Zwemschool De Piranha december 2021